Mergo

Mergo is the moon that orbits Mortes.

Mergo

Ivenwyld Edmund